Вимоги до статей

До публікації у виданні приймаються оригінальні наукові дослідження та матеріали, які раніше не публікувалися, а також переклади з іноземних мов, які не публікувались українською мовою – за згодою автора або правонаступника, і мають важливе теоретичне та практичне значення для музикознавства, музичного виконавства, музичної педагогіки, музичної критики та інших сфер музичної культури.

Статті повинні строго відповідати науковим та технічним вимогам збірника. Редколегія строго слідкуватиме за дотриманням етичних норм при використанні матеріалів інших дослідників, а саме недопустимість порушення авторських прав, використанні плагіату у різних формах.

Статті подаються українською та англійською мовами.

 

Технічні вимоги до статей:

- текст у форматі Microsoft Word; шрифт Times New Roman;

- обсяг статті – до від 10 до 18 сторінок;

- текст набирається з інтервалом 1,5; 14 кегль. Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм;

- до статті можуть входити графічні матеріали – рисунки, таблиці, фотоілюстрації (пронумеровані та з назвою);

- таблиці набираються у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel;

- лапки – «».

 

Текст оформлюється у такому порядку:

Індекс УДК

Назва статті.

Імена та прізвища авторів (повністю).

Вчений ступінь і звання, посада, місце роботи.

Номер ORCID (зазначається обов'язково), Scopus-Author ID, Researcher ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus/Web of Science).

Анотація та ключові слова українською і англійською мовами (з перекладом назви і прізвищ автора(ів), їх регалій та місця роботи) обсягом не менше 1800 друкованих знаків.

Основний текст статті.

Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках, наприклад: [2, с. 14].

Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються.

Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовуються» в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR.

Перелік цитованої літератури укладається за порядком посилання у тексті. Слово «Література» виділяється жирним шрифтом. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Наприкінці статті розміщується транслітерована і перекладена англійською версія літератури (References), оформлена згідно з вимогами APA (American Psychological Association).

Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.