Приклад оформлення

УДК 008:75

ВІЗАНТІЙСЬКИЙ ХОР АНТОНОВИЧА В УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ АКЦІЯХ:

ЗНАЧЕННЯ І РИЗИКИ

Уляна Граб – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музичної медієвістики та україністики, Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

https://orcid.org/0000-0002-1352-1951

Досліджується діяльність Візантійського хору М. Антоновича у повоєнні десятиліття у світовому культурно-мистецькому середовищі... (обсяг не менше 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: М. Антонович, Візантійський хор, еміграція, радянські спецслужби.

Текст статті.. [1, c. 6].

Література

1. Граб У. Українськість як константа виконавського стилю «Візантійського хору» Мирослава Антоновича. Студії мистецтвознавчі. 2017. Ч. 3 (59). С. 31–39.

2. Лазаревич Є. Візантійський хор М. Антоновича в контексті європейського хорового виконавства другої поло-вини ХХ століття : дис. на здобуття канд. мист-ва за спец. : 17.00.03. Львівська нац. муз. акад. ім. М. Лисенка. Львів, 2018.

References

1. Hrab U. (2017). Ukrainskist yak konstanta vykonavskoho styliu «Vizantiiskoho khoru» Myroslava Antonovycha [Ukrainianness as a constant of the performing style of Myroslav Antonovych's "Byzantine Choir"]. Studii mystetstvoznavchi – Art studios, Ch. 3 (59), pp. 31–39. [in Ukrainian]

2. Lazarevych Ye. (2018). Vizantiiskyi khor M. Antonovycha v konteksti yevropeiskoho khorovoho vykonavstva druhoi polovyny XX stolittia [M. Antonovych's Byzantine Choir in the context of European choral performance in the late XX century]. Dys. na zdobuttia kand. myst-va za spets. 17.00.03. Lvivska nats. muz. akad. im. M. Lysenka. Lviv. [in Ukrainian]

Uliana Hrab – Doctor of Art Studies, Professor, Head of the Department of Musical Medieval Studies and Ukrainian Studies, Lviv National Academy of Music named after M. V. Lysenko

Antonovych’s Byzantine Choir in Ukrainian political actions: importance and risks

The article examines the activity of the Byzantine Choir of M. Antonovych in the post-war decade of the world’s cultural and artistic environment... (обсяг не менше 1800 друкованих знаків)

Key words: M. Antonovych, Byzantine choir, emigration, Soviet secret services.